آبان
واحد تولید محتوا5 با 4 فعالیت های دیگر
وضعیت سوال تغییرداده شد.
پاسخ داده شده
وضعیت سوال تغییرداده شد.
پاسخ داده شده
واحد تولید محتوا5 تغییر وضعیت به متوسط
ک12 توسط

That‚s all!