الکترواکوپانکچر یا طب سوزنی با تحریک الکتریکی مشابه همان طب سوزنی سنتی چینی می باشد . در این روش از سوزن های خشک نازک جهت تحریک نقاط فشاری خاص استفاده می شود و از دو سوزن روی هر نقطه درمانی استفاده می شود که یک جریان خفیف الکتریکی نیز بین سوزن ها برقرار می گردد . این جریان به طور کلی تحریک بیشتری را در نقاط درمانی ایجاد می کند .

موارد کاربرد الکترو اکوپانکچر

1: آرتروز و آرتریت

2: درد

3: وزوز گوش

4: فلج بل

5: استرس

6: آسیب های عصب محیطی