الکترواکوپانکچر در فلج بل

الکترواکوپانکچر یا طب سوزنی با تحریک الکتریکی روشی بر پایه تلفیق درمان با سوزن و تحریکات ریز الکتریکی می باشد که جریان الکتریکی ازسوزن های خشک عبور داده می شود. این تکنیک بافت های آسیب دیده را تحریک می کند و میزان آسیب را کاهش می دهد و موجب ترمیم بافت میشود.

نحوه انجام الکترواکوپانکچر در فلج بل چگونه است؟

با انجام معاینه بالینی، بسته به شدت عارضه و با توجه به شرایط بیمار استفاده از الکترواکوپانکچر تشخیص داده میشود، نقاط مدنظر مشخص میشود و سوزن ها را در محل قرار میدهند، الکترودها را به دسته سوزن ها متصل میکنند و شدت تحریک آن را تنظیم میکنند. بیمار باید در طی این مراحل  روی تخت دراز بکشد و حرکتی نداشته باشد.

الکترواکوپانکچر در فلج بل

شکل 1: الکترواکوپانکچر برای فلج بل

آیا الکترواکوپانکچر درد دارد؟

درطول درمان با الکترواکوپانچر هیچ دردی حس نمیشود اما احساسی شبیه مورمور شدن یا کمی ارتعاش را تجربه میکنید.

الکترواکوپانکچر در فلج بل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *